Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

EXIMIUS PARK dokłada najwyższej możliwej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Z poniższej Polityki prywatności dowiecie się Państwo:

 1. Co należy rozumieć w Polityce prywatności pod pojęciem EXIMIUS PARK i kogo określamy mianem Administratora
 2. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych
 3. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem danych osobowych
 4. Jakie są cele, podstawy, okres przetwarzania danych osobowych w ramach:

Ogólnej obsługi kontaktu

       / OGÓLNY KONTAKT

Obsługi kontaktu z potencjalnymi klientami

       / KLIENCI

Obsługi kontaktu z (potencjalnymi) kontrahentami

       / KONTRAHENCI

Monitoringu i kontroli wstępu w naszych budynkach

       / MONITORING I KONTROLA WSTĘPU

Prowadzenia rekrutacji pracowników

       / REKRUTACJA

 1. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych

– Gdzie znajdziecie Państwo informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?

– Gdzie znajdziecie Państwo informacje jak przetwarzamy dane w celach marketingowych

– Czy przetwarzamy inne rodzaje danych

 1. Czy EXIMIUS PARK przekazuje Państwa dane poza obszar EOG
 2. Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych
 3. DEFINICJE
 • EXIMIUS PARK

W rozumieniu Polityki bezpieczeństwa przez EXIMIUS PARK, rozumie się  KBP -2 Sp. z o.o., KBP -3 Sp. z o.o., KBP -4 Sp. z o.o., KBP -5 Sp. z o.o., KBP -6 Sp. z o.o., KBP – 8 Sp. z o.o., KBP -9 Sp. z o.o., KBP -10 Sp. z o.o., KBP -11 Sp. z o.o., KBP -TT Sp. z o.o.;

 • Administrator

Każda ze spółek EXIMIUS PARK jest niezależnym Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności, Poniższy wykaz w pkt 2. wskazuje Administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach poszczególnych działalności prowadzonej przez EXIMIUS PARK.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
Inwestycja: Administrator:
Budynek 200 KBP – 2 sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, adres: 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 280, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235927, posiadająca nr NIP: 9441989298, nr REGON: 35724684,
Budynek 400 KBP – 3  sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, adres: 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 280, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235929, posiadająca nr NIP: 9441989306, nr REGON: 357246842,
Budynek 800 KBP – 5 sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, adres: 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 280, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235278, posiadająca nr NIP: 9441989341, nr REGON: 357246836,
Budynek 1000 KBP – 6 sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, adres: 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 280, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246807, posiadająca nr NIP: 9441989387, nr REGON: 357246807

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować na wspólne dane kontaktowe wszystkich Administratorów w EXIMIUS PARK, w następujący sposób:

 • przez wiadomość e-mail na adres: biuro@eximiuspark.pl
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: eximiuspark.pl
 • telefonicznie pod numerem: 12 378 40 85
 • pocztą tradycyjną na adres: 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 28
 1. DANE PRZETWARZANE PRZEZ EXIMIUS PARK

W niniejszej Polityce prywatności zawarto informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:

 • OGÓLNEJ OBSŁUGI KONTAKTU
 • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami lub my kontaktujemy się z Państwem w innych sprawach niż:

 • najem oferowanych przez EXIMIUS PARK powierzchni biurowych bądź
 • współpracy z nami jako nasz kontrahent

w takim przypadku dane osobowe będą przez EXIMIUS PARK przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z konkretnym kontaktem.

 • Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Państwa dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli Państwo sami je podali albo udostępni lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który Państwo reprezentują.
Podanie nam przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Państwem i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracacie.

 • Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia komunikacji i korespondencji. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 • Odbiorcy danych

Dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w Grupie First Property Poland Sp. z o.o. w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności.

 • OBSŁUGI KONTAKTU Z POTENCJALNYMI KLIENTAMI
 • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Jeżeli kontaktujecie się z nami w sprawie wynajmu oferowanych przez powierzchni biurowych, dane osobowe będą przez nas przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na  pytania, przedstawienia naszej oferty, bieżącego kontaktu w kwestiach związanych z zawarciem ewentualnej umowy.

 • Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, będzie podjęcie czynności koniecznych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lut. b RODO).
Dane przetwarzamy, jeżeli Państwo sami je podali. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, co oznacza, że bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Państwem oraz przygotowania oferty, umowy itp..

 • Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe, które nam zostaną przekazane, będą przetwarzane przez okres bieżącej komunikacji na etapie prowadzonych rozmów i negocjacji. Jeżeli nie zostanie zawarta z EXIMIUS PARK umowa, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • Odbiorcy danych

Dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w Grupie First Property Poland Sp. z o.o.  w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności

 • OBSŁUGI KONTAKTU Z (POTENCJALNYMI) KONTRAHENTAMI
 • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Jeżeli są Państwo naszym (potencjalnym) kontrahentem, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów.

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy są Państwo naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie czynności zmierzających do  zawarcia umowy lub jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskanie przez nas danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

 • Sami Państwo podali nam swoje dane osobowe;
 • dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej.

W przypadku pozyskania danych z publicznie dostępnego źródła, przetwarzamy je w celu skontaktowania się z Państwem i nie przetwarzamy więcej danych niż  imię, nazwisko, stanowisko, reprezentowana jednostka, nr telefonu i adres e-mail.
Jeżeli podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Państwa dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy np. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, co oznacza, że bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Państwem lub zawarcia z  umowy.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Państwa Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji i współpracy. Po ustaniu współpracy dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • Odbiorcy Państwa danych

Dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w Grupie First Property Poland Sp. z o.o. w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności

 • MONITORINGU I KONTROLI WSTĘPU W NASZYCH BUDYNKACH
 • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, porządku na terenie obiektu, umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w naszych budynkach może znajdować się monitoring i/lub kontrola wstępu. Dane osobowe zebrane poprzez monitoring i/lub kontrolę wstępu nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
Jeżeli w danym budynku umieszczony jest monitoring zawsze informujemy o tym, przed wejściem do budynku lub strefy objętej monitoringiem.

 • Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest interes nasz oraz gości i najemców budynku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się w naszych obiektach oraz na ochronie naszych praw jako właściciela budynku przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.
Państwa dane będą przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli wejdą Państwo w strefy objęte monitoringiem lub sami podadzą dane konieczne do uzyskania kart dostępu.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne – jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane zostały zebrane, niestety nie będą  Państwo mogli wejść do obszarów objętych monitoringiem i kontrolą wstępu.

 • Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe zebrane w ramach monitoringu, przechowywane są przez okres 7 dni, a w ramach kontroli dostępu przez okres 30 dni. Jeżeli zabezpieczenie nagrań monitoringu lub informacji zebranych przez system obsługujący kontrolę wstępu będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 • Odbiorcy danych

Dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w Grupie First Property Poland Sp. z o.o. w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy ochronie oraz obsłudze administracyjnej i technicznej budynków, w tym zarządcy budynku, firmie zapewniającej ochronę, dostawcy usług monitoringu i przesyłu danych (hosting). Poza tymi wypadkami dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu i/lub kontroli wstępu mogą być udostępniane uprawnionym organom, jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.

 • PROWADZENIE REKRUTACJI PRACOWNICZYCH
 • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Jeżeli zamierzają Państwo zgłosić swoją kandydaturę do pracy u nas, pamiętajcie że wystarczającym jest dla nas podanie danych określonych w przepisach prawa pracy. Jeżeli podają nam Państwo także inne dane, niewymagane przez nas, uznajemy tym samym, że wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Zgodę można w każdym czasie wycofać, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
W ramach rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe, aby ocenić  kwalifikacje i doświadczenie do pracy na stanowisku, na które kandydat zgłasza kandydaturę, kontaktować się z kandydatem w celu umówienia spotkań, przeprowadzenia rozmów o pracę, podjęcia negocjacji w przedmiocie przyszłej umowy oraz podjęcia ewentualnej decyzji o zatrudnieniu.
Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę wysyłając swoją aplikację,  dane mogą być przetwarzane przez nas również przy przyszłych rekrutacjach, do czasu wycofania zgody.

 • Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w zakresie danych wymienionych w art. 221 kodeksu pracy, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);
 • w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa oraz w celach uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

Przekazane EXIMIUS PARK dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na:

 • dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
 • przetwarzaniu danych osobowych podanych przez Państwa na rozmowie rekrutacyjnej, w celu weryfikacji Państwa kwalifikacji i umiejętności, na aplikowanym stanowisku.
 • Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia rekrutacji.
W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacjach prowadzonych przez nas w przyszłości lub wobec przetwarzania danych w większym zakresie niż tego wymagamy, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez zgody.

 • Odbiorcy Państwa danych

Dane osobowe będziemy udostępniać spółkom w Grupie First Property Poland Sp. z o.o. w celach administracyjnych, a w pozostałym zakresie wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy rekrutacji. Poza tymi wypadkami dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu i/lub kontroli wstępu mogą być udostępniane uprawnionym organom, jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ EXIMIUS PARK
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY

Dane osobowe będą przetwarzane również w sytuacji, gdy zdecydują się Państwo na zawarcie z nami umowy. Przed zebraniem danych do zawarcia umowy przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, niezależnie od tego czy umowę zawierają Państwo jako nasz klient, kontrahent czy pracownik.

 • PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Państwa odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będą Państwo otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sami nie prosiliście. Przed wyrażeniem przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Państwa dane osobowe.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.
Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.
Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie przekazujemy ich żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.
Państwa dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza EOG.

 1. PAŃSTWA UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 • PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Na tej podstawie można uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy dane oraz o planowanym czasie przetwarzania danych.

 • Prawo uzyskania kopii danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymacie od nas kopię danych jakie przetwarzamy.

 • Prawo do żądania sprostowania danych osobowych

Jeżeli dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możecie Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych

Można żądać usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • Prawo do przeniesienia danych

Jeżeli przetwarzamy dane w związku z zawartą umową lub za zgodą, mogą Państwo zwrócić się do nas o wydanie Państwa danych osobowych, dostarczonych nam przez Państwa, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Mogą Państwo również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcą Państwo przesłać swoje dane.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), można w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Sprzeciw dotyczący przetwarzania danych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez danych osobowych w celach marketingowych.

 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mogą Państwo w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas danych przed wycofaniem zgody.

 • Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważacie, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Państwu prawami wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych można składać:

 • przez wiadomość e-mail na adres: biuro@eximiuspark.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: KBP-2 Sp. z .o.o. 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 280

Odpowiedź na wniosek otrzymacie Państwo tą samą drogą w jakiej zgłosili do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażą Państwo w jakiej formie chcą ją otrzymać.
Wniosek o realizację praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być w razie potrzeby przedłużony, w takim wypadku zostaną Państwo o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 • Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana.